Burkina Faso

tzn. Kraj Prawych Ludzi

cloud-icon
Local Time:
Temp:

BURKINA FASO

Jest jednym z najbiedniejszych państw świata (183 miejsce wśród 188 państw). Ponad 7 milionów mieszkańców kraju żyje w skrajnej nędzy. Co trzecie dziecko urodzone w tym kraju jest chronicznie niedożywione. Coraz większym problemem, szczególnie wśród nastolatków, jest zwiększona liczba zakażeń wirusem HIV oraz stwierdzona choroba AIDS. Z powodu braku wody, niedożywienia i chorób średnia długość życia tamtejszej ludności (zwanej Burkinabé) nie przekracza 62 lata i jest jedną z najniższych na świecie. Ponadto kraj ten jest światowym liderem analfabetyzmu.

REGION SAHELU

Burkina Faso (obszarem zbliżone do Polski) leży w strefie Sahelu, regionie Afryki najbardziej podatnym na długotrwałe susze, które trwają 8-9 miesięcy oraz postępujące pustynnienie terenu.

Wody śródlądowe Burkina Faso wynoszą zaledwie 400 km2 co stanowi 1/16 zasobów Polski. W zdecydowanej większości są to obszary bezodpływowe nienadające się do picia. Większą część powierzchni kraju stanowi stary, krystaliczny płaskowyż zbudowany z granitów, gnejsów i łupków.

40% Burkinabé cierpi
z powodu braku dostępu
do świeżej wody pitnej

Bliskość pustyni, brak dostępu do morza, surowość klimatu (temperatura często przekracza 40o) sprawiają, że Burkinabé jawią się jako ludzie twardzi. Jednakże ich duch solidarności, wzajemnej pomocy i współpracy jest godny podziwu i naśladowania.

WŁAŚCIWA POMOC

Ludzie ubodzy potrzebują przede wszystkim stworzenia im możliwości wyjścia z biedy. Działania na rzecz trwałej poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkańców Burkina Faso od 18 lat prowadzą franciszkańscy misjonarze z Sabou.

To co wyróżnia pracę franciszkanów to: doświadczenie, kompetencje, doskonała znajomość potrzeb, obyczajów, kultury, języków (w tym mooré), przygotowanie techniczne, gotowe struktury, oraz służba bliźnim. Działania misjonarzy z Sabou opierają się na 4 filarach św. Franciszka z Asyżu, czyli troska o bliźniego w obszarze pożywienia, zdrowia, intelektu i ducha.

UBÓSTWO
PRZYBIERA RÓŻNE
FORMY:

CIAŁO | GŁÓD I NIEDOŻYWIENIE
43%
mieszkańców BF żyje za mniej niż
5 PLN dziennie
UMYSŁ | EDUKACJA
2 na 3
mieszkańców BF to analfabeci
ZDROWIE | UMIERALNOŚĆ
10%
dzieci urodzonych w BF umiera
poniżej piątego roku życia

Bądź na bieżąco

Otrzymuj kwartalne wiadomości prosto z Burkina Faso

Partnerzy Fundacji